Op 6 november 2023 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland Motie 1 82-2023 aangenomen tijdens de behandeling van de Begroting 2024. Deze motie benadrukte de noodzaak van een versterkte provinciale regierol in de aanpak van netcongestie en het stimuleren van collectieve slimme oplossingen zoals energiehubs.

Acties en Initiatieven van de Provincie

Sinds 2020 voert de provincie Noord-Holland een actief beleid om de energie-infrastructuur te verbeteren. Dit beleid is opgebouwd uit drie pijlers:

  1. Versnelde Aanleg van Energie-infrastructuur: Gericht op het snel aanleggen van de noodzakelijke energie-infrastructuur.
  2. Toekomstvisie Energiesysteem: Het ontwikkelen van een visie voor een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem.
  3. Slimme Netoplossingen: Het creëren en implementeren van slimme oplossingen om het bestaande elektriciteitsnet efficiënter te benutten.
    Deze initiatieven worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met netbeheerders, gemeenten en andere relevante partijen binnen de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland.

Het bedrijfsleven speelt een cruciale rol in de uitvoering van met name de tweede en derde pijler.

Samenwerking met het Bedrijfsleven

Netcongestie, zowel voor de levering als de teruglevering van elektriciteit, vormt nu een toenemend probleem. Dit belemmert nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers.

Tijdens een ambtelijk gesprek in mei 2024 met de Gedeputeerden Kocken (Klimaat & Energietransitie) en Rommel (Ruimtelijke Ordening & Economie) zijn de activiteiten van de Taskforce besproken. Hierbij is afgesproken dat het bedrijfsleven voortaan elk kwartaal wordt bijgepraat over de ontwikkelingen rondom energie-infrastructuur, netcongestie en slimme netoplossingen.

Afdronk

Voor Economisch Forum werd het gesprek ook als prettig ervaren maar er zijn nog wel wat opmerkingen. Het contact met de netbeheerders verloopt nog stroef en de ervaren file op het stroomnet blijft daardoor ook in stand.

Mogelijkheden die op het Liander netwerk bestaan kunnen problemen opleveren op het hoger gelegen netvlak van TenneT. TenneT verricht op dit moment het congestiemanagement onderzoek waarmee meer duidelijkheid moet komen over de mogelijkheden. Dit onderzoek wordt na de zomer verwacht. Tot die tijd is de realisatie van energiehubs praktisch niet mogelijk.

De provincie voert het Nationaal Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen uit, het huidige budget van € 45.000/jaar per regio is onvoldoende en leidt tot versnippering.

Onze inzet

We pleiten voor meer budget voor de Duurzaam Ondernemersloketten / Centra voor Verduurzaming om effectief dicht bij ondernemers te werken. We willen daarnaast een groot project in de Regio Deal opzetten om de adviezen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur op 2-3 bedrijventerreinen per regio te testen.

Back To Top