Sinds 2016 bundelen regionale ondernemersverenigingen, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties boven het Noordzeekanaal zich tot het Economisch Forum Holland boven Amsterdam (kortweg: Economisch Forum).

Herijking koers en focus Economisch Forum (nov. 2021)

Het Economisch Forum Holland boven Amsterdam (EF) is in de afgelopen twee en half jaar gegroeid. Het EF heeft aan invloed en zichtbaarheid gewonnen. Het is tijd om de strategie, koers en focus kritisch tegen het licht te houden. We doen dat in deze notitie. Het gaat om actualisering, niet om een radicale verandering.

Tijdens de eerste partnerbijeenkomst van het EF op 15 september 2021 is de koers van het EF besproken. Stakeholders gaven onder andere het volgende aan:

 • Het EF moet verder groeien, de basis verder verbreden en het profiel versterken
 • Om het verschil te maken moet EF het hebben van wisselende coalities en rollen
 • Maak het verhaal van het EF nog duidelijker

Doel

Doel van de inzet van het EF is – heel algemeen gesteld – bevordering van een duurzaam en competitief vestigingsklimaat voor bedrijven boven het Noordzeekanaal.

Het accent ligt op de (in onze regio ruim vertegenwoordigde) bedrijfstakken waar met de handen worden gewerkt of beter gezegd: niet uitsluitend met de laptop.

We leggen de focus op bepaalde thema’s die wij langs verschillende routes aanvliegen (zie hieronder). Het aantal thema’s houden wij beperkt, onder meer vanwege de beperkte beschikbare personele capaciteit. Wij houden ruimte om op actuele situaties in te spelen.

Speerpunten en thema’s
1. Werklocaties en bedrijventerreinen
2. Havens
3. Mobiliteit en bereikbaarheid (ook digitaal)
4. Energie: voldoende netwerkcapaciteit en verduurzaming
5. Arbeidsmarkt en onderwijs
6. Woningmarkt
7. Toerisme

Structuur en werkwijze
Het EF is een vereniging. Het EF behartigt de belangen aan de bestuurstafels van gemeenten, de provincie Noord-Holland, de rijksoverheid, onderwijsinstellingen en andere organisaties. De regionale ondernemersverenigingen, VNO-NCW/MKB-NL en de grotere brancheverenigingen in onze regio zijn de leden en vormen samen het EF. Met het Ontwikkelingsbedrijf NHN en de arbeidsmarkt-organisatie RPA-NHN werken wij nauw samen. Onafhankelijk voorzitter is Friso de Zeeuw. Hij is het primaire gezicht naar buiten toe en doet tevens de beleidsvoorbereiding. De ledenvergadering (5 x per jaar) bepaalt het beleid; het (kleine) bestuur (5 x per jaar) doet de dagelijks-bestuurstaken. Het Ontwikkelingsbederijf vervult het ambtelijk secretariaat.
Het EF kent naast leden ook partners die het EF financieel een steuntje in de rug geven.

Rollen
Om de doelstellingen te realiseren vervult het EF verschillende rollen. Soms die van directe belangenbehartiger, soms die van netwerkspeler en dan weer van samenwerkingspartner in een project of programma.

Geografische én functionele samenhang
De oriëntatie op het gebied boven het Noordzeekanaal is evident, maar niet altijd dominant. Want naast de gebiedsbinding is voor ons meer de functionele samenhang doorslaggevend: zo zien wij Noord-Holland-Noord en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) steeds meer naar elkaar toegroeien; in economisch opzicht, qua woningmarkt en mobiliteit. De gebieden zijn complementair en kunnen elkaar versterken.

Wisselende coalities
Wij werken graag in partnerships uit een oogpunt krachtenbundeling en efficiency. De samenwerkingsverbanden kunnen variëren naargelang thema, fase en gebied. Ze kunnen tijdelijk of permanent zijn.

Hieronder het overzicht van de thema’s met daarbij het doel van onze inzet, de belangrijkste coalities en de relevante regio’s. Bepaalde invalshoeken zoals innovatie hebben wij niet benoemd als apart thema. Dat is een voor ons wezenlijk item die als een satéprikker alle thema’s doorboort.

ThemaDoelCoalitieRegio’s
BedrijventerreinenVoldoende voorraad (kwantitatief en kwalitatief) bedrijventerrein.
In de MRA zien we verdrukking door woningbouw. Dat biedt kansen voor het Noorden.
Vasthouden bestaande bedrijven en acquisitie nieuwe bedrijven. Onder meer om de tegenspits inhoud te geven.
Verduurzaming bedrijventerreinen en streven energie positiviteit  
Alle regionale bedrijven verenigingen
ORAM
Ontwikkelingsbedrijf
Verduurzaming: Provincie NH  en gemeenten
Deels: NHN, noodvleugel MRA,
Specifiek: gemeenten Zaanstad, Purmerend, Hoorn, Alkmaar, IJmond.
WoningmarktVoldoende voorraad woningen boven het Noordzeekanaal (plus 60.000). Woondeal.
Verbetering  woon-werkbalans;  dimmen noord-zuid spits.
Adequate huisvesting buitenlandse medewerkers
Gemeenten; ontwikkelende en bouwende partijen; corporatiesRelevant voor het hele werkgebied.
Huisvesting buitenlandse medewerkers specifiek in  Westfriesland en Kop
ArbeidsmarktSchaarste op de arbeidsmarkt in nagenoeg alle sectoren. Organiseren van

 • Meer mobiliteit
 • Toegankelijk voor bedrijven van het arbeidsaanbod
 • Vraagarticulatie sectoren organiseren
 • Woningbouw/Studentenhuisvesting
 • Het realiseren en doorontwikkelen van innovatieve kennisnetwerken en samenwerkingsverbanden tussen onderwijs (mbo, hbo, wo), bedrijfsleven en overheid, zoals TechValley en FoodValley
RPA, Ontwikkelingsbedrijf, brancheorganisatiesHele regio
BereikbaarheidGoede bereikbaarheid per auto, ov en (e-)fiets
Prioriteit voor NZ-corridors (woon-werk) en logistiek
Zie verder eigen notitie bereikbaarheid
ORAM. TLN, EVO, VNO-NCW
Gemeenten en provincie NH
Overstijgt onze eigen regio, met name de relatie met de MRA
EnergieOnvoldoende capaciteit van het elektriciteitsnet moet aangepakt worden.

Inzet tweeledig :

 • Inzet op versterking infrastructuur
 • Energie-innovatie zoals smartgrids, waterstof, verduurzaming transport

Uitvoering van onze nota ‘Van Kaart naar Vaart’, met name verduurzaming bedrijventerreinen en bedrijven

Ontwikkeling bevorderen van waterstof

Ontwikkelingsbedrijf
New Energy CoalitionEnergieloketAllianderNatuur en Milieufederatie
provincie NH
Overstijgt onze eigen regio
HavensBenutting gunstige ligging Noord-Holland ten opzichte van Noordzee-windparken. Streven naar hechte samenwerking tussen de havengebieden in Noord-Holland. Gaat om:

 • H2 infrastructuur
 • Aanlanding wind
 • Onderhoud
Port of Amsterdam
Port of Den Helder
AYOP
ORAM
Den Helder, IJmond
Amsterdam-Noordzeekanaal-gebied
ToerismeInzet op versterking en daar waar nodig vitalisering van het product. Streven naar meer spreiding in de provincie.Holland boven Adam, Lokale citymarketingorganisaties, Amsterdam in Business, Recron/HiswaHeel Noord-Holland

Doel:
Voldoende voorraad (kwantitatief en kwalitatief) bedrijventerrein.
In de MRA zien we verdrukking door woningbouw. Dat biedt kansen voor het Noorden.
Vasthouden bestaande bedrijven en acquisitie nieuwe bedrijven. Onder meer om de tegenspits inhoud te geven.
Verduurzaming bedrijventerreinen en streven energie positiviteit

Coalitie:
Alle regionale bedrijven verenigingen
ORAM
Ontwikkelingsbedrijf
Verduurzaming: Provincie NH  en gemeenten

Regio’s:
Deels: NHN, noodvleugel MRA,
Specifiek: gemeenten Zaanstad, Purmerend, Hoorn, Alkmaar, IJmond.

Doel:
Voldoende voorraad woningen boven het Noordzeekanaal (plus 60.000). Woondeal.
Verbetering  woon-werkbalans;  dimmen noord-zuid spits.
Adequate huisvesting buitenlandse medewerkers

Coalitie:
Gemeenten; ontwikkelende en bouwende partijen; corporatie

Regio’s:
Relevant voor het hele werkgebied.
Huisvesting buitenlandse medewerkers specifiek in  Westfriesland en Kop

Doel:
Schaarste op de arbeidsmarkt in nagenoeg alle sectoren. Organiseren van

 • Meer mobiliteit
 • Toegankelijk voor bedrijven van het arbeidsaanbod
 • Vraagarticulatie sectoren organiseren
 • Woningbouw/Studentenhuisvesting
 • Het realiseren en doorontwikkelen van innovatieve kennisnetwerken en samenwerkingsverbanden tussen onderwijs (mbo, hbo, wo), bedrijfsleven en overheid, zoals TechValley en FoodValley

Coalitie:
RPA, Ontwikkelingsbedrijf, brancheorganisaties

Regio’s:
Hele regio

Doel:
Goede bereikbaarheid per auto, ov en (e-)fiets
Prioriteit voor NZ-corridors (woon-werk) en logistiek
Zie verder eigen notitie bereikbaarheid

Coalitie:
ORAM. TLN, EVO, VNO-NCW
Gemeenten en provincie NH

Regio’s:
Overstijgt onze eigen regio, met name de relatie met de MRA

Doel:
Onvoldoende capaciteit van het elektriciteitsnet moet aangepakt worden.
Inzet tweeledig :

 • Inzet op versterking infrastructuur
 • Energie-innovatie zoals smartgrids, waterstof, verduurzaming transport

Uitvoering van onze nota ‘Van Kaart naar Vaart’, met name verduurzaming bedrijventerreinen en bedrijven
Ontwikkeling bevorderen van waterstof

Coalitie:
Ontwikkelingsbedrijf
New Energy CoalitionEnergieloketAllianderNatuur en Milieufederatie
provincie NH

Regio’s:
Overstijgt onze eigen regio

Doel:
Benutting gunstige ligging Noord-Holland ten opzichte van Noordzee-windparken. Streven naar hechte samenwerking tussen de havengebieden in Noord-Holland. Gaat om:

 • H2 infrastructuur
 • Aanlanding wind
 • Onderhoud

Coalitie:
Port of Amsterdam, Port of Den Helder, AYOP, ORAM

Regio’s:
Den Helder, IJmond, Amsterdam-Noordzeekanaal-gebied

Doel:
Inzet op versterking en daar waar nodig vitalisering van het product. Streven naar meer spreiding in de provincie.

Coalitie:
Holland boven Adam, Lokale citymarketingorganisaties, Amsterdam in Business, Recron/Hiswa

Regio’s:
Heel Noord-Holland

Waar we actief zijn

Back To Top