Strategische visie van het Economisch Forum in 10 punten 

Het Economisch Forum meent dat toekomstbestendige bedrijventerreinen essentieel blijven voor de economie in onze regio. Bedrijventerreinen en werkgebieden krijgen te weinig aandacht van de overheid. We willen daarom zelf een strategische visie ontwikkelen. De eerste stappen hebben wij gezet.
Het Economisch Forum heeft de volgende uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd:

  1. Voldoende ruimte voor bedrijven in de toekomst (minimaal 10 jaar), ook in verband met de circulariteit, energietransitie en de opvang van water.
  2. Clustering van bedrijven waar dat mogelijk en zinvol is (bijvoorbeeld agrifood-concentraties in de Kop en West-Friesland; havengebonden terreinen; seed valley; ‘energy en health’ bij Petten; het industrieel complex rond Tata; datacenters in de Wieringermeer; circulaire industrie Achtersluispolder.
  3. Weren van oneigenlijke functies zoals opslagruimtes voor particulieren en kantoren.
  4. Voorzien in alternatieve locaties voor bedrijven die (bijvoorbeeld in Amsterdam en mogelijk in de Zaanstreek) moeten wijken van hun huidige locatie; mits passend in de bedrijvenstructuur van de betreffende subregio.
  5. Omgevingskwaliteit en een professionele beheer-organisatie (parkmanagement).
  6. Adequate ontsluiting, waarbij situering langs provinciale en rijkswegen in aanmerking komt.
  7. Adaptieve programmering: snel (procedureel) inspelen op zich wijzigende economische omstandigheden.
  8. Alle bedrijventerreinen energieneutraal in 2040. De provincie blijft de herstructurering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen ondersteunen.
  9. Bedrijven krijgen financiële en procedurele steun bij reductie van hun stikstofuitstoot, waarmee zij ruimte krijgen voor (uitbreidings-)investeringen in duurzaamheid.
  10. Transformatie van vitale bedrijventerreinen van bovenlokale betekenis naar woningbouw houdt de provincie tegen. Woningbouwplannen die de duurzame economische ontwikkeling belemmeren worden dus geschrapt. Dit heeft vooral betrekking op het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, zoals Haven-Stad (Coen en Vlothaven; Minervahaven) en de Achtersluispolder.

Wij willen deze punten in de komende periode verder uitwerken. Dat doen we samen met de ORAM, de grote bedrijvenvereniging in de regio Amsterdam. Deze punten zijn ook  opgenomen in ons Provinciemanifest (met het oog de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2023).

Back To Top